งานศิลปะของไทย มีความเป็นมาสืบทอดอย่างยาวนานมาตั้งแต่ครั้งสมัยโบราณ อีกทั้งยังบ่งบอกถึงวัฒนธรรมไทย โดยมีพัฒนาอันสอดคล้องมากับ ประเพณี , ศาสนา และสังคม ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีสังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม เพราะฉะนั้น จึงรู้สึกผูกพันกับธรรมชาติรอบตัว อันเป็นเครื่องหล่อหลอมให้เกิดความเชื่อ , ประเพณีและวัฒนธรรม ซึ่งส่งผลต่อศิลปะไทย

ศิลปะไทย ได้รับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างมาช้านาน จนกระทั่งเกิดการพัฒนาสืบเนื่อง ผสมผสานกับความเชื่อท้องถิ่น จนกลายมาเป็นงานศิลปะอันเป็นเอกลักษณ์ตามแบบฉบับของตนเอง ในช่วงพ.ศ. 300 – พ.ศ. 1111 ความเชื่อเรื่องพระพุทธศาสนาถูกนำเข้ามาเผยแพร่โดยชาวอินเดีย ซึ่งได้เข้ามาเป็นอิทธิพลอันมีต่อศิลปะไทย ในช่วงยุคถัดมา ทั้งเรื่อง ภาษา , วรรณกรรม , ศิลปกรรม มีการแบ่งออกเป็นกลุ่มศิลปะยุคต่างๆ ซึ่งรูปแบบก็ต่างกันด้วย เริ่มต้นตั้งแต่ ยุคทวาราวดี ตามด้วย ศรีวิชัย และ ลพบุรี ต่อมาเมื่อชาวไทยตั้งตัวหลอมรวมมั่นคงแล้ว ศิลปะดังกล่าวจึงเข้ามามีอิทธิพลต่อศิลปะไทย ซึ่งช่างไทยเองก็ฝึกจินตนาการให้เกิดความโดดเด่นออกมาจากงานศิลปะของชาติอื่นๆ เช่น มีการสร้างลวดลายไทยเป็นของตกแต่ง เป็นต้น รายละเอียดศิลปะของไทยมีรูปแบบจำเพาะ เนื่องจากได้มีการซึมซับวัฒนธรรม , ขนบธรรมเนียม ,ประเพณีรวมทั้งความรู้สึกของชาวสยามไว้ในชิ้นงานอันทรงคุณค่าเหล่านั้น

สรุปแล้ว ศิลปะไทยได้รับแรงบันดาลใจมาจากประเพณี , วัฒนธรรม เช่น วิถีชีวิตความเป็นอยู่ตลอดจนการดำรงชีวิตของชาวไทยที่ได้สอดใส่เอาไว้ในทุกๆผลงานที่รังสรรค์ขึ้น โดยเฉพาะศิลปะที่สร้างขึ้นเพื่ออุ้มชูพระพุทธศาสนา เป็นการเชื่อมโยงพร้อมดึงดูดจิตใจของประชาชนให้เกิดความเลื่อมใส

ทำให้ศิลปะประเภทนี้เป็นของล้ำค่า ที่ประเทศอื่นไม่อาจลอกเลียนแบบได้ เพราะมันไหลวนอยู่ในสายเลือดของคนไทยทุกคน แม้คุณจะวาดรูปไม่เป็นก็ตาม ซึ่งถ้าศิลปินคนไหนมีไอเดียที่ดี สามารถนำไปประยุกต์กับชิ้นงานที่ทันสมัยได้นั้นรับรองความเป็นไทยของเราสามารถทะยานสู่สากลได้ไม่ยากเย็นเลย แต่ถึงกระนั้นก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่บางคนยังยึดติดอยู่กับงานเดิมๆ มิอาจแตะต้อง พัฒนา หรือเปลี่ยนแปลงได้ จึงทำให้งานยัง Go inter ได้อย่างไม่เต็มที่ แต่ถึงอย่างนั้นสำหรับชาวต่างชาติที่มาเยือนเมืองไทย หลายๆคน ได้เข้ามาเรียนรู้วัฒนธรรม พร้อมหลงใหลในความงดงาม อ่อนช้อยของพระพุทธรูป องค์สีทองอร่าม รวมทั้งภาพฝาพนังกำแพงวัดมาก เพราะประเทศเขาไม่มีลายเส้นเช่นนี้  อีกทั้งยังเรื่องเป็นพุทธประวัติ หรือไม่ก็เป็นการบอกเล่าเรื่องราวของวรรณคดีไทยอย่าง ‘รามเกียร์ติ’ ด้วยลวดลายอันอ่อนช้อย บวกกับความอลังการตระการตา ของสัตว์นานาชนิดอันมีเอกลักษณ์เป็นสิ่งที่ชาวต่างชาติชื่นชอบมาก